ŁUKASZ SZMYD

Łukasz SzmydUrodzony w 1959 roku, dr nauk o kulturze fizycznej – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie – kierunek Turystyka.
Krośnianin, pochodzący ze znanej nauczycielskiej rodziny. Ojciec Józef był założycielem
i pierwszym dyrektorem Szkoły Muzycznej w Krośnie, miłośnikiem, badaczem folkloru i kultury Ziemi Krośnieńskiej. Matka Janina długoletnią nauczycielką Szkoły Ćwiczeń, a później Szkoły Podstawowej nr 9.
Pracę zawodową rozpoczął w 1986 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie w Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Od 1988 r. pracował w Studium Kulturalno-Oświatowym na stanowisku nauczyciela. W roku 1997 w wyniku wygranego konkursu objął stanowisko dyrektora w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie (dawne PSKOiB). Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Równocześnie w roku 1997 rozpoczął pracę
w Kolegium Nauczycielskim w Krośnie, a od 1999 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, gdzie był inicjatorem powołania kierunku Turystyka
i Rekreacja. W latach 2001 – 2012 kierował Zakładem Turystyki i Rekreacji, a od 1 września 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
W 1999 r. ukończył studia podyplomowe – Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą w WSP w Krakowie.
W roku 2010 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim obronił rozprawę doktorską zatytułowaną Rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim w latach 1945 – 1989, której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Zaborniak.
Człowiek wielu pasji, i zainteresowań, z których najważniejsze miejsce zajmują podróże. Czyni to nie tylko ze względu na wyuczony zawód, ale przede wszystkim z racji dodatkowych umiejętności i posiadanych kwalifikacji. Jest bowiem magistrem turystyki
i czynnym pilotem wycieczek zagranicznych, współpracującym z wieloma podmiotami turystycznymi.
Najważniejsze miejsce na mapie turystycznych peregrynacji zajmują kraje dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej, a z nich najważniejsze to Austria (ze względu na koligacje rodzinne) oraz Węgry (ze względu na wielu przyjaciół). Kierunkami, które lubi odwiedzać są Azja Mniejsza i Afryka Północna.
Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2006 r. powołany został na członka Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek, w której zasiadał do końca roku 2013 (do czasu wejścia w życie ustawy deregulacyjnej).
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego powołał go na członka podzespołu ds. turystyki opracowującego aktualizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu historii i organizacji turystyki w Polsce, a także współredaktorem dwóch opracowań monograficznych. Członkiem Stowarzyszenia Portius, dr Łukasz Szmyd został w sierpniu 2014.